www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JSF(JAVA SERVER FACES)

Last update: 7/28/2015 7:47:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Javanın kurumsal web uygulamaları geliştirirken ihtiyaç duyulan iş ve sunum katmanını birbirinden ayırarak, geliştiricilere kolaylık sağlar. Presentation layer (sunum katmanı) ile application logic (uygulama mantığı) JSF' de birbirine karışmaz. Bu yönüyle JSF, JSP ve Servlet teknolojilerinden farklı olarak tasarlanmıştır. Ancak bu teknolojiler ile birlikte çalışabilir.

Bir JSF uygulaması managed bean (yönetilebilir bean) ve ön yüz (xhtml) sayfasından oluşur. Ön yüz, istemcilerden veri almak için onlara sunulan XHTML sayfalarıdır. Managed bean' ler ise uygulama mantığının kendisini barındırır. XHTML sayfalarından bean' lere erişim kolaylıkla sağlanır.

Genelde bir JSF uygulamasında aşağıdaki 3 adımı uygulanır.

1. Managed bean sınıfı oluşturmak.

2. XHTML sayfası oluşturmak.

3. web deployment description (web.xml) dosyasında FacesServlet,mapping (eşleme) uygulamak.

4. faces-config.xml dosyası oluşturmak.

Yukarıdaki adımlara binaen, basitçe ekrana Hello World yazan bir JSF uygulaması aşağıda verilmektedir.

HelloWorld managed bean sınıfı

import javax.faces.bean.ManagedBean;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * 
 * This class is JSF managed bean that has application logic.
 * 
 */
@ManagedBean
public class HelloWorldBean {
  private String message = "Hello World";

  public String getMessage() {
    return message;
  }
  public String getHelloWorld() {
    return message;
  }
}

helloworld.xhtml ön yüz sayfası

<html lang="en"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
<h:head>
<title>Hello World</title>
</h:head>
  <h:body>
    <h2>#{helloWorldBean.helloWorld}</h2>
    <h2>#{helloWorldBean.message}</h2>
  </h:body>
</html>

web.xml dosyası

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
id="WebApp_ID" version="3.0">
 <display-name>JSFHelloWorld</display-name>
 <servlet>
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
  <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

faces-config.xml dosyası

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<faces-config
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd"
  version="2.0">

</faces-config>

Uygulama XHTML ön yüz sayfasında bean sınıfına erişerek getHelloWorld() ve getMessage() metotlarını çağırır. Bu işlemin her ikiside aynıdır ancak bu çağrı metotların başındakı get ön ekini kaldırarak kaldırarak yapar. JSF XHTML sayfasından bean sınıfının bir özelliğine erişmek için, o özelliğin getter metodu kullanılır. Ancak ilgili attribute nesnesine atıfta bulunurken, o nesnenin başında get ön ekini atarak, kalan metot adı kullanılır. Örneğin message adlı bir nesnenin getter metodu getHelloWorld ise, XHTML sayfasında bu erişim bean_adi.helloWorld olacaktır. Ancak genelde nesne adının başında get ifadesi olduğu gibi kullanıldığı için bu sorun teşkil etmez. message için getMessage() kullanımı gibi. Yinede bunun bilinmesinde fayda vardır. XHTML sayfasından, bean sınıfının private üyelerine erişime izin verilmez.

Tarayıcı üzerinde http://localhost:8080/JSFHelloWorld/helloworld.xhtml HTTP isteği yapıldığında aşağıdaki çıktı döndürülür.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.